Begin 2022 zijn er twee wisselingen geweest in het bestuur van SAOP. Petra van Beek en Jessica ten Bosch zijn opgevolgd door Daniëtte de Groot (afdelingshoofd arbeidszaken, directie HRM, bij de politie) en Xander Beenhakkers (hoofd Operatiën bij de politie). In juni stellen de nieuwe bestuursleden zich voor op de website. Deze keer blikken we terug met de scheidende bestuursleden. Hoe hebben Petra en Jessica hun bestuursperiode ervaren en wat willen ze hun opvolgers meegeven?

Jessica Ten Bosch en Petra Van Beek

Vijf jaar heeft Petra van Beek in het SAOP-bestuur gezeten namens de politie. Voor Jessica was dat twee á drie jaar. Zij vertegenwoordigde het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als bestuursleden kregen Petra en Jessica heel wat projectplannen voorgelegd en hadden ze regelmatig contact met projectleiders. Petra: ‘Ik had soms ook de gelegenheid op locatie mee te kijken bij de uitvoering van een project. Het is mooi om te zien met hoeveel enthousiasme en creativiteit de projectleiders zich inzetten. Daar kijk ik erg positief op terug.’ Jessica herkent dit: ‘Er zit veel energie bij de projectleiders. Ze willen de organisatie echt verbeteren en weten mensen daarvoor te motiveren.’

Mensenwerk

Het contact met mensen bij de politie vond Jessica ook van meerwaarde voor haar eigen werk bij JenV. ‘Bij JenV houd ik me bezig met de politie, maar eigenlijk kende ik de politieorganisatie voorheen niet zo goed. Door mijn bestuurswerk voor SAOP zag ik hoeveel geïnspireerde mensen er bij de politie werken. Ik vond het leuk om me te verdiepen in hun projecten en te zien wat dat kan opleveren. Politiewerk is mensenwerk. Die aandacht voor de mens kwam ook in veel projecten terug en dat vond ik mooi en inspirerend.’

Betekenis van SAOP voor de politie

De projecten voor mensen met een beperking zijn Petra het meest bijgebleven. ‘Ik denk dan aan de inzet van mensen met autisme als camerabeeldspecialisten en de inzet van ‘gebaarista’s’, dove of slechthorende barista’s. SAOP heeft er echt aan bijgedragen dat er bij de politie meer oog is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij SAOP hebben ook verschillenden van hen een plek gekregen binnen de organisatie.’

‘Het is goed dat ideeën voor nieuwe projecten uit de organisatie zelf komen’, vindt Jessica. ‘Dan worden ze breed gedragen. Nu zien we weleens dat er binnen de politie bezwaren worden aangevoerd om een nieuw project te starten. Door de financiële ondersteuning van SAOP kun je een deel van die bezwaren wegnemen, waardoor er in de organisatie meer ruimte komt voor nieuwe projecten.’

Meer bekendheid voor SAOP

Beide oud-bestuursleden denken dat SAOP nog meer bekendheid zou kunnen krijgen binnen de politie. ‘Nu weten mensen bij de politie SAOP vooral te vinden door de mond-tot-mondreclame van projectleiders’, geeft Jessica aan. ‘Maar SAOP zou zich nog meer kunnen richten op het (lagere) management. Zij kunnen de SAOP-subsidie gebruiken om al bestaande innovatieve projecten verder te brengen. Als er bijvoorbeeld twijfels zijn of een project wel verder uitgerold moet worden, kan de politie met subsidie van SAOP eerst in een kleinere setting uitproberen of een project succesvol is. Dat maakt het makkelijker om daarna een beslissing te nemen over verdere opschaling.’

Petra vindt dat SAOP nog meer aandacht zou mogen vragen voor de mooie projecten die er zijn. Dat kan bijvoorbeeld via overleggen en via de communicatie. ‘Mijn opvolger, Xander Beenhakkers, zit aan de operationele kant binnen de politie. Daar is bewust voor gekozen, om SAOP binnen de operatie meer bekendheid te geven.’

Blijvende betrokkenheid van JenV

De twee nieuwe bestuursleden komen allebei uit de politieorganisatie. Daarmee verdwijnt JenV uit het SAOP-bestuur. Jessica: ‘JenV komt iets meer op afstand te staan, maar het is de bedoeling dat JenV wel betrokken blijft bij SAOP. Zo ontvangt JenV straks nog wel rapportages en wordt de contactpersoon van JenV ook uitgenodigd voor projectleidersbijeenkomsten. Ik hoop dat dit ook in de toekomst zo blijft, want de betrokkenheid bij SAOP heeft mijns inziens echt meerwaarde voor JenV. De thema’s waar SAOP zich op richt – duurzame inzetbaarheid, veilig en gezond werken, en diversiteit – zijn ook thema’s die voor JenV belangrijk zijn. En op deze thema’s kunnen we samenwerken en van elkaar leren.’

Rol van het bestuur

In de tijd dat ik in het bestuur zat, kwam het gesprek op gang over de manier waarop SAOP betrokken zou moeten zijn bij projecten’, vertelt Jessica. ‘SAOP kan haar rol heel formeel invullen door goedkeuring te geven voor projecten en begrotingen, maar dat kan ook meer informeel door in gesprek te gaan met projectleiders over wat ze nodig hebben. Ik heb soms gemerkt dat de structuur die een subsidietraject met zich meebrengt, zoals een projectplan en een begroting, lastig is voor projectleiders. Daarom lijkt het me goed dat het bestuur met de projectleiders meedenkt en hun de juiste vragen stelt.’

De projectleidersbijeenkomsten zijn ook goed om de contacten tussen het bestuur en projectleiders te versterken, denkt Petra. ‘Zo krijg je als bestuur een nog beter kijkje in de keuken. En voor de projectleiders zelf is het fijn dat ze onderling ervaringen kunnen uitwisselen.’

Jessica heeft tot slot nog een advies voor de nieuwe bestuursleden: ‘Ga de organisatie in en luister goed naar de mensen. Zo kun je peilen waar echt behoefte aan is.’