SAOP begint 2023 met een nieuw thema, namelijk ‘leren en ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit heeft het bestuur van SAOP gezamenlijk op 22 november 2022 besloten. De huidige drie thema’s zijn voor een belangrijk deel onder te brengen bij het nieuwe thema. Binnen dit thema biedt SAOP ruimte om te experimenteren en innoveren ten gunste van de ontwikkeling van politiemedewerkers, hun vak en hun team, zodat zij aansluiten op de vaardigheden die in de toekomst van hen gevraagd worden.

Toekomstvisie

Het nieuwe thema ‘leren en ontwikkelen’ sluit aan bij de meerjarige, korpsbrede visie. Ook SAOP stelt dit thema centraal. Dit vanuit de overtuiging dat het toekomstige politiewerk in samenhang met de ontwikkeling op de arbeidsmarkt een grote opgave vormt voor de sector. Achtergrond daarbij is dat een dynamische omgeving vraagt om passend organiseren en passend bemensen en dat een veranderende arbeidsmarkt vraagt om snelle aanpassingen en maatwerk. Daarnaast is een innovatief personeelsbeleid van belang om in een veranderende maatschappij een wendbare organisatie te zijn. Tot slot is het noodzaak om de maatschappelijke opgave te koppelen aan talent en inspanning. Bij de wendbaarheid die dit vergt, vervullen zowel werkgever als werknemer een rol.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

SAOP wil ondersteunend zijn aan het capaciteitsvraagstuk waarvoor de sector zich gesteld ziet door leren en ontwikkelen te verbinden met de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Door te investeren in leren en ontwikkelen, kunnen huidige medewerkers behouden worden voor de sector en wordt de sector aantrekkelijker voor potentiële medewerkers.

Daarnaast levert SAOP met de nieuwe focus een bijdrage aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector. De uitvoering van projecten en activiteiten die invulling geven aan nieuwe vormen van leren en ontwikkelen, kunnen door SAOP met subsidie ondersteund worden. Daarbij blijft het – net als in het verleden – van belang dat het een vernieuwend project is dat zowel het belang van de werkgever als dat van de werknemer dient én dat na succesvolle afronding in de politieorganisatie kan worden geborgd of geïmplementeerd.

Vervolg

Zoals hiervoor beschreven, is het thema ‘leren en ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst’ nieuw voor SAOP. Komend jaar wordt gebruikt om het thema verder in te kaderen en in te kleuren. In de jaren erna wordt uitvoering gegeven aan het thema en zal het geëvalueerd worden.