Het bestuur van SAOP heeft onlangs de eindrapportage besproken van het door SAOP gefinancierde project ‘Roosteren met binding’. Het doel van dit project was om te experimenteren met de invulling van roosters, waarbij ‘binding’ en ‘zelf roosteren’ sleutelbegrippen zijn. Want, als mensen samen worden ingeroosterd, leren ze elkaar beter kennen. Dat geeft binding.

Aan het project hebben drie eenheden deelgenomen: Rotterdam, Den Haag en Noord-Holland. De aanleiding voor het project was het gegeven dat in de basisteams het ‘elkaar kennen’ niet vanzelfsprekend is: ‘Het kan dus zomaar zijn dat je niet weet met wie je moet afgaan op een vechtpartij’.

Experimenteren met twee uitersten
In het project is in elk van de drie eenheden geëxperimenteerd tussen twee uitersten:

  • roostervarianten die uitgaan van een vast ploegverband, waarbij medewerkers volgens een ingevulde roosterstructuur met elkaar zijn verbonden;
  • roosters die tot stand komen via individuele zeggenschap en leiden tot individuele roosters, waarbij politiemedewerkers elkaar tijdens het operationele werk beter leren kennen.

Relatie binding en roosteren
De diversiteit aan situaties die tijdens de pilots naar voren zijn gekomen, leiden uiteindelijk niet tot een uniforme roostermethodiek. Maar het geeft wel aanknopingspunten voor teams om keuzes te maken ten aanzien van roosters en binding. Door het uitvoeren van de experimenten is veel geleerd over de relatie tussen binding en roosteren.

Teamchefs kunnen met de uitkomsten van dit onderzoek hun eigen team onder de loep nemen. Hoe is het gesteld met de binding in hun team? Zijn dit bindingsvormen die de teamchefs in hun team willen hebben? Binding ontstaat onbewust en dus is er een grote kans dat zij bepaalde bindingsvormen willen versterken en andere misschien wel willen beperken.

Landelijk Capaciteitsmanagementoverleg
Het rapport is inmiddels ook besproken in het Landelijk Capaciteitsmanagementoverleg (LCMO). De leden van het LCMO herkennen de inhoud van het rapport uit hun eigen praktijk. Afgesproken is dat het rapport wordt aangeboden aan het overleg van de Hoofden Bedrijfsvoering, met daarbij de vraag wat het vervolg kan zijn op de uitkomsten van het project. Daarnaast is het rapport ook aangeboden aan de leden van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP). Het bestuur van SAOP heeft daarbij de suggestie gedaan om in de Handreiking Zelfroosteren een hoofdstuk aan het rapport te wijden.

Bent u benieuwd naar het rapport? U kunt het opvragen door een e-mail te sturen naar saop@caop.nl.