Wist je dat SAOP ook scholingsprojecten van vakorganisaties subsidieert? Een voorbeeld is de persoonlijke leiderschapsmodule ‘Hart en power’, bedoeld voor politievrouwen die te maken hebben met ongewenst gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer. De Nederlandse Politiebond (NPB) organiseerde deze leiderschapsmodule in 2019-2020.

Aanleiding voor de leiderschapsmodule ‘Hart en power’ waren signalen die de NPB ontving van politievrouwen die te maken hebben met ongewenst gedrag van mannelijke collega’s en leidinggevenden binnen de politieorganisatie. Deze vrouwen gaven aan geen of onvoldoende gehoor te krijgen als zij melding maakten van het ongewenste gedrag van hun collega’s of chefs.

Onderzoeker Esther Neven ontving dezelfde signalen als de NPB. Ze deed de afgelopen drie jaar promotieonderzoek naar de uitstroom van politievrouwen. Voor haar onderzoek interviewde ze 100 politiemensen, onder wie 85 vrouwen. Veel van hen vertellen al jaren te maken te hebben met ongewenst gedrag. Er zijn politievrouwen die om deze reden uitvallen of de organisatie verlaten.

Krachtiger en weerbaarder door ervarend leren

Om politievrouwen krachtiger en weerbaarder te maken, verzorgde Esther samen met gedragsdeskundige Shielta Ramautarsing de leiderschapsmodule ‘Hart en power’, in opdracht van de NPB. De module bestaat uit twee keer twee dagdelen en een terugkomdag. Het principe van ervarend leren staat centraal. Het doel van de module is dat politievrouwen:

  • zich bewust worden van machts- en loyaliteitspatronen;
  • inzicht krijgen in de eigen in- en uitsluitingsmechanismen;
  • inzicht krijgen in het eigen handelingsrepertoire bij interactie met anderen;
  • leren om grenzen te stellen;
  • leren gehoord en gezien te worden;
  • leren bewust te kiezen voor anders handelen.

Taak van politieorganisatie

De persoonlijk leiderschapsmodule was een groot succes. De elf deelnemers gaven aan zich krachtiger, veiliger en gesteund te voelen en beter hun grenzen kunnen stellen. Ze hebben praktische handvatten gekregen en weten nu welke stappen ze kunnen zetten om ongewenst gedrag te melden. De module is mogelijk dankzij de subsidie die SAOP beschikbaar stelt aan vakorganisaties voor arbeidsmarkt-, werkgelegenheid- en scholingsprojecten.

De NPB benadrukt dat de organisatie van de training eigenlijk een taak is voor de politieorganisatie. Belangrijk is dan wel dat een onafhankelijk persoon ervoor kan zorgen dat de training voor iedereen toegankelijk is en dat niet de leidinggevenden bepalen wie er deelneemt. Leidinggevenden kunnen immers juist ook degenen zijn die zich op een ongewenste manier gedragen tegenover politievrouwen.

Verder lezen

Meer weten over de geschiedenis van ongewenst gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer bij de politie? Lees het artikel van Esther en Shielta op de website van het Tijdschrift voor de Politie.