Het project MENSenWERK biedt een opening voor een gesprek over onderwerpen die vaak onbespreekbaar blijven of een oordeel oproepen. Hilde Heitkönig is projectleider van MENSenWERK en vertelt wat het doel is van het project, voor wie het is bedoeld en wat ze ermee hoopt te bereiken.

Wat is het doel van het project?
“Veel politiemensen willen van wezenlijke betekenis zijn in hun werk en hun identiteit met het werk verbinden. Hierdoor worden zij soms persoonlijk geraakt. Politiewerk kan namelijk zeer ingrijpend zijn, een diepe impact hebben en raken aan innerlijke drijfveren van politiemensen. Soms moet je beslissingen nemen in situaties waar regels geen uitkomst (meer) bieden. Je moet dan vertrouwen op je eigen oordeelsvorming.

Bewustzijn van hoe deze menselijke processen bij jezelf werken en wat je eigen oriëntatiekader is, is vanuit het oogpunt van vakmanschap, ontwikkeling en gezondheid van essentieel belang. Het geeft inzicht in hoe je betekenisvolle grip kunt organiseren en dat is van belang om in belastende omstandigheden het werk te kunnen volhouden en te kunnen groeien. In MENSenWERK word je uitgenodigd om deze zingevingsaspecten van het werk verder te verkennen en een bewustzijnsproces op gang te brengen.”

Hoe ben je aan het idee voor dit project gekomen?
“Het idee voor het project is ontleend aan het een ervaringstentoonstelling die in Duitsland (Selm) al enige jaren succesvol is: Grenzgang. Binnen het onderwijs van de Politieacademie zijn we Grenzgang op het spoor gekomen als manier om het vormingsonderwijs inhoud te geven. Al snel bleek dat een dergelijk concept mooie kansen biedt om aandacht voor zingevingsvraagstukken structureel vorm te geven binnen onze gehele politieorganisatie.”

Wat voor activiteiten vinden er plaats of gaan er plaatsvinden?
“MENSenWERK maakt de essentie van het politiewerk zichtbaar in beeld, geluid, stellages, etc. Er zijn vier hoofdthema’s:

  • omgaan met stervenden en de dood,
  • omgaan met extreme situaties,
  • omgaan met geweld (tegen en door politiemedewerkers)
  • omgaan met randgroepen in de samenleving (en daarbij de vraag of het gelijkheidsbeginsel altijd wordt gehanteerd).

Bij deze thema’s wordt in groepen, onder begeleiding, stilgestaan. Door de ervaring die je daar opdoet wordt er een opening geboden voor een gesprek over onderwerpen die vaak onbespreekbaar blijven of een oordeel oproepen.”

Voor wie is MENSenWERK bedoeld? En wat heb je er als politiemedewerker aan?
“MENSenWERK is bedoeld voor iedereen die binnen de politie werkzaam is. In de toekomst is het ook denkbaar dat andere hulpverlenende organisaties, studenten en burgers hier gebruik van kunnen maken. In Duitsland hebben ze ook al ervaring opgedaan met een bezoek van familieleden van dienders. Dit leverde een thuisfront op die meer zicht kreeg op het werk, waardoor politiemedewerkers op meer begrip en steun konden rekenen.”

Hoe kunnen medewerkers deelnemen aan het project
“Dat is nog niet helemaal uitgewerkt, maar er komt uiteraard een aanmeldpunt. We gaan uit van een zogenaamde aantrekkende werking van MENSenWERK. Het is geen verplichting, maar een aanbod aan groepen die het belangrijk vinden aandacht te hebben voor zingevingsaspecten binnen het vak.”

Wat hoop je te bereiken met dit project?
“Ik wil dat het project niet afloopt, maar dat het structureel wordt omarmd door de organisatie. Dat het als wezenlijk belang wordt gezien voor collega’s en teams om succesvol te kunnen functioneren in uitdagende omstandigheden.”

Wat vind je van SAOP?
“SAOP maakt veel mooie projecten mogelijk die aandacht voor de mens in het uniform betreffen. Dat is een compliment aan SAOP, maar ook aan iedereen die deze projecten aandragen en daarin willen investeren. Dat onze eigen organisatie ruimte biedt aan de uitvoering hiervan, geeft mij het gevoel dat we, zeker na een periode van intensieve reorganisatie, weer naar onze kern toe bewegen.”