Het project Monitoring Borgingsproces Buddynetwerk is van start gegaan in 2022, met als doel het bevorderen van de borging van het buddynetwerk binnen de politieorganisatie. Dit project borduurt voort op de eerder door SAOP gefinancierde projecten Buddy door dik en dun I, II en III. Vanwege het belang dat SAOP hecht aan de borging van de drie projecten is door het bestuur ook hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

Doel buddyprojecten

De afgelopen jaren is er bij de politie veel aandacht geweest voor collega’s die zijn uitgevallen met PTSS. De eerder afgeronde buddyprojecten ondersteunen collega’s die zijn uitgevallen met een beroepsziekte of dienstongeval. Het landelijk Buddynetwerk is een van de manieren waarop de Nationale Politie op een positieve manier laat zien dat zij collega’s wil ondersteunen. Dit draagt niet alleen bij aan een betere opvang, nazorg en re-integratie, maar ook aan een gezondere organisatie in brede zin.

Monitoren borgingsproces

Het doel van dit project is het adviseren over en bevorderen van het borgingsproces van het landelijk Buddynetwerk. De voortgang van het project is op systematische wijze opgedeeld in drie werkpakketten. Het eerste werkpakket ‘verzamelen en analyseren van data over de voortgang en borging’ is afgerond en er is een tussentijds adviesrapport opgesteld. Het tweede werkpakket ‘bijsturen van het borgingsproces’ is van start gegaan. De adviezen voor bijsturing worden voorgelegd aan de betrokken stakeholders die in staat zijn hier beslissingen over te nemen. Vervolgens worden alle geïdentificeerde knelpunten en succesfactoren beschreven in een rapport. In werkpakket drie (ondersteuning landelijke projectgroep) is de ondersteuning van de projectgroep gewaarborgd.

Resultaat

Het project heeft al veel waardevolle informatie opgeleverd en zal naar verwachting conform planning in april worden afgerond. De resultaten worden dan gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met relevante stakeholders. We kijken uit naar de resultaten van het project die naar verwachting kunnen bijdragen aan het creëren van een gezondere en meer ondersteunende werkomgeving voor alle collega’s binnen de Nationale Politie.