SAOP verstrekt niet alleen subsidies aan waardevolle projecten van de Nationale Politie, maar ook aan de vier vakorganisaties de NPB, ACP, Equipe en de ANVP. Jaarlijks stelt SAOP rond de 2 miljoen subsidie beschikbaar voor deze vakorganisaties. De subsidie aan de vakorganisaties wordt gefinancierd uit de subsidie die SAOP ontvangt van de minister van Justitie en Veiligheid. Dit gebeurt op basis van afspraken tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordiging in het arbeidsvoorwaardenoverleg. De subsidie van SAOP bestaat uit vier bedragen: projecten arbeid en scholing, de werkgeversbijdrage, de packagedeal gelden en de bijdrage mondiale solidariteit.

Arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsprojecten

De subsidie ‘projecten arbeid & scholing’ is bedoeld voor de financiering van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsprojecten. Deze projecten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het prioritaire beleidsthema van SAOP ‘leren en ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst’. De vakorganisaties kunnen deze subsidie gebruiken voor bijvoorbeeld scholing van kaderleden, maar ook voor andere vormen van scholing zoals professionalisering.

Zo organiseerde Equipe in 2021 met deze subsidie een bijeenkomst over het onderzoek naar Encrochat en werd door de ACP in datzelfde jaar de ‘Week van de toekomst’ georganiseerd. Ook bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid of veilig en gezond werken zijn met de subsidie van SAOP gefinancierd. Bestuurslid Paul Roeland: ‘Deze middelen kunnen we als vakbond goed benutten voor bijvoorbeeld het scholen van kaderleden in het kader van individuele belangenbehartiging.’

Individuele en collectieve belangenbehartiging

Met de subsidie ‘werkgeversbijdrage’ en de ‘packagedeal gelden’ worden de verschillende vakbondsactiviteiten gefinancierd die gericht zijn op de individuele en collectieve belangenbehartiging. Hieronder vallen bijvoorbeeld de juridische of fiscale advisering van leden, maar ook het deelnemen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg en het periodieke overleg tussen vakorganisaties en werkgevers. Met de subsidie wordt inhoud gegeven aan een belangrijke pijler van het vakbondswerk: de belangenbehartiging.

Vakbondswerk buiten de landsgrenzen

Voor de subsidie ‘mondiale solidariteit’ wordt buiten de landsgrenzen gekeken waar vakbondswerk verder versterkt kan worden. Paul Roeland: ‘De NPB heeft in het verleden in Letland en Litouwen gelden besteed aan vakbonden om zich verder te kunnen professionaliseren. Ook in Zuid-Afrika en Suriname zijn wij actief geweest.’ Een ander voorbeeld is hoe de ANPV in 2021 met de subsidie voor mondiale solidariteit ICT-ondersteuning heeft geboden aan de zusterbond in Roemenië.

Miriam Barendse, voorzitter van Equipe: ‘De subsidiebijdrage mondiale solidariteit van SAOP maakt het mogelijk dat wij als vakorganisaties wereldwijd van elkaar kunnen leren. We hebben immers een gezamenlijk belang. Ons vakbondswerk wordt op deze manier versterkt.’

Naast deze vier subsidiemiddelen kunnen zowel de Nationale Politie als ook de vakorganisaties gebruik maken van de subsidiegelden die beschikbaar worden gesteld voor arbeidsmarktprojecten. Jaarlijks ontvangt SAOP 3 miljoen euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid om arbeidsmarktprojecten te stimuleren. Zo heeft de vakorganisatie NPB in 2022 subsidie aangevraagd voor het project Doorontwikkeling Revitaliseringsprogramma ten behoeve van de Stichting Politie Veteraan. Het doel van dit project is om politiemedewerkers met een mentale blessure, zoals PTSS, een burn-out of overige psychische klachten, in de natuur aan hun herstel te laten werken. Paul Roeland:‘ Het is hartstikke mooi dat wij vanuit de vakbond kwetsbare politiemedewerkers op deze wijze kunnen versterken met behulp van subsidie van SAOP.’


Meer weten over het vakbondswerk? Neem een kijkje op de websites van: NPB, ACP, ANPV en Equipe.