Veel ondernemingsraden denken erover na of zij in deze tijd nog wel voldoende aansluiting hebben bij de werkvloer, hun achterban. Ook bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie speelt die vraag. Het project Horizon medezeggenschap, waarvoor SAOP € 278.376 aan subsidie beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld om aan de slag te gaan met dit onderwerp en een perspectief te ontwikkelen voor de medezeggenschap. De looptijd van het project is van december 2019 tot en met juni 2022.

Toekomstperspectief en verjonging

Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er onderzoek gedaan naar de toekomst van de medezeggenschap bij de politie. Dit onderzoek moet leiden tot een toekomstperspectief en ook handvatten opleveren die de ontwikkeling naar dat perspectief ondersteunen. Het doel is dus een ‘stip op de horizon’ voor de medezeggenschap.

Met het tweede deel hopen de aanvragers vernieuwing en verjonging van de medezeggenschap binnen de politie te realiseren. Met de OR-verkiezingen van 2021 in het zicht wil de COR meer jongeren betrekken bij de medezeggenschap. De bedoeling is dat ze straks een zetel in een van de ondernemingsraden bezetten of op een andere manier betrokken zijn bij de medezeggenschap.

Aansluiting bij pilot MZ Frontlinies

Voor het tweede deel van het project bundelt de COR de krachten met de jongerenvakbonden van CNV en FNV om de ondernemingsraden in de eenheden te ondersteunen. Eind 2019 is de pilot MZ Frontliners van start gegaan bij de OR van de Politieacademie en de OR van de eenheid Zeeland-West Brabant. Binnen de pilot worden activiteiten georganiseerd om jonge werknemers (onder de 35 jaar) te boeien, activeren en binden.

Bij een succesvolle pilot kunnen ook de overige elf ondernemingsraden binnen de politie deelnemen aan de trajecten van MZ Frontliners. Ze kunnen deze trajecten inzetten als voorbereiding op de OR-verkiezingen in 2021.