Voor 2019 kunt u subsidie aanvragen voor projecten binnen drie thema’s:

  • Veilig en gezond werken;
  • Versterken duurzame inzetbaarheid;
  • Diversiteit

Mogelijke projecten

  • Bij het thema ‘Veilig en gezond werken’ kunt u denken aan projecten op het gebied van het verminderen van verzuim, het creëren van structurele functies voor arbeidsbeperkte werknemers in het kader van de Participatiewet of voor behoud van plezier in het werk van de Balans werk-privé.
  • Het brede thema ‘Versterken duurzame inzetbaarheid’ biedt ruimte voor een scala aan projecten. Denk daarbij aan onderwerpen als Ruimte voor de dialoog en Loopbaanontwikkeling en mobiliteit.
  • Een divers samengestelde politie is een voorwaarde om het politiewerk goed te kunnen doen, nu en in de toekomst. Diversiteit kun je alleen benutten als die er ook is. Vandaar dat SAOP projecten binnen het thema ‘Diversiteit’ stimuleert.

Prioriteiten
Deze thema’s komen uit het beleidsplan voor 2017 en 2018. Ze gelden ook in 2019 als prioriteiten bij projectaanvragen. De werkgever en de politievakorganisaties hebben dat in het CGOP van 7 februari 2019 besloten, in afwachting van de koers van SAOP voor 2020 en volgende jaren, waarover op 12 maart een bijeenkomst is.

SAOP subsidievoorwaarden 2019
SAOP kent twee soorten subsidievoorwaarden:

  • SAOP Subsidievoorwaarden algemeen
  • SAOP Subsidievoorwaarden vakorganisaties

Er zijn inhoudelijke en technische wijzigingen vergeleken met de subsidievoorwaarden 2017 en 2018.

Inhoudelijke wijzigingen
In de SAOP subsidievoorwaarden algemeen, die gelden voor arbeidsmarktprojecten, staat nu duidelijk verwoord wanneer het bestuur geïnformeerd moet worden over tussentijdse wijzigingen in een project. Vanaf 2019 wordt getoetst of projectaanvragen inzicht geven in de borging van projectresultaten. Tenslotte is in de aangepaste voorwaarden opgenomen dat SAOP geen subsidie verstrekt aan projecten waarbij de kosten voor (wetenschappelijk) onderzoek in een onevenredige verhouding staan tot de totale projectkosten. Voor rapportages aan het bestuur van SAOP is een passend formulier beschikbaar.

Voor de subsidievoorwaarden van de vakorganisaties geldt dezelfde peildatum van de ledenaantallen als bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is geen mogelijkheid meer om niet benutte subsidiebedragen over te hevelen. Verder hoeft geen urenregistratie meer te worden bijgehouden.

Technische wijzigingen
De belangrijkste technische wijzigingen in beide subsidievoorwaarden zijn:

de indeling van de bepalingen sluit zo goed mogelijk aan bij de stappen in het proces van subsidieverlening;
bepalingen die meerdere malen voorkwamen, zijn verwijderd;
bij de bepalingen staan geen jaartallen meer;
verwijzingen naar de regeling scholing en arbeid zijn vervallen;
al te gedetailleerde voorschriften aan de subsidieontvanger zijn geschrapt.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van SAOP: stuur een mail naar saop@caop.nl.