In het project Buddy door dik en dun, ondersteund door SAOP, is gewerkt aan een landelijk buddynetwerk voor politiemedewerkers die door beroepsziekte uitvallen of weer re-integreren. Een buddy is een collega die een luisterend oor en verdere ondersteuning biedt. In proeftuinen zijn twee verschillende vormen van buddyschap getest: de buddypool en het natuurlijke buddyschap. In het vervolgproject staat de borging van het buddynetwerk binnen de politieorganisatie centraal.

De voortgang van de borging van het buddynetwerk wordt gemonitord en zo nodig verbeterd of bijgestuurd. Vanwege het belang dat SAOP hecht aan de borging van het project, is door het bestuur ook hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Het vervolgproject start op 1 maart 2022.

Positieve manier van ondersteuning

Het buddyproject ondersteunt collega’s die zijn uitgevallen met een beroepsziekte of dienstongeval. De afgelopen jaren is er bij de politie veel aandacht geweest voor collega’s die zijn uitgevallen met PTSS. Dat sloot niet altijd aan bij de behoefte aan ondersteuning. Het buddyproject is een van de manieren waarop de Nationale Politie op een positieve manier laat zien dat zij collega’s wil ondersteunen. Dit draagt niet alleen bij aan een betere opvang, nazorg en re-integratie, maar ook aan een gezondere organisatie in brede zin. Immers, ook collega’s die gezond zijn zullen zo ervaren dat ze deel uitmaken van een organisatie met een psychosociaal ondersteunend klimaat.