Werk je bij de politie of bij een van de vakorganisaties in de sector? SAOP nodigt je uit om jouw ideeën in te dienen voor een arbeidsmarktproject in de sector. Aan deze projecten kan SAOP subsidie verlenen. Je kunt de mogelijkheden ook eerst met ons bespreken of een conceptaanvraag voor subsidie opsturen.

Voorwaarden subsidie

Jaarlijks ontvangt SAOP geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid om arbeidsmarktprojecten te stimuleren. Ook krijgt het fonds middelen die specifiek zijn bedoeld om subsidie te verlenen aan vakorganisaties. De middelen voor de vakorganisaties bestaan uit de werkgeversbijdrage, de packagedealmiddelen en de bijdrage voor mondiale solidariteit. Vakorganisaties kunnen deze bijdragen ontvangen voor het lopende kalenderjaar.

Voor beide subsidiestromen heeft SAOP subsidievoorwaarden opgesteld:

SAOP subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten 2024 Bijlagen SAOP subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten 2024 SAOP subsidievoorwaarden vakorganisaties 2024 Bijlagen SAOP subsidievoorwaarden vakorganisaties 2024

 

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik subsidie aan voor een arbeidsmarktproject? En wat gebeurt er na de subsidieaanvraag? Bekijk alle vragen en antwoorden over de aanvraag van een subsidie bij SAOP.

Het bestuur van SAOP toetst de subsidieaanvraag aan de criteria die in de subsidievoorwaarden van SAOP zijn vastgelegd. Als je aanvraag aan deze criteria voldoet, is er dus een grote kans dat je de subsidie krijgt toegekend. Daarnaast is het besluit over de subsidie afhankelijk van de middelen die SAOP in een bepaald jaar beschikbaar heeft voor arbeidsmarktprojecten.  Op basis van de beschikbare middelen kan ook besloten worden dat bijvoorbeeld maar een deel van een aanvraag wordt gehonoreerd.

Elk project krijgt een portefeuillehouder vanuit het bestuur. Met deze persoon heb je regelmatig overleg over de voortgang van het project. Gedurende de looptijd van het project dien je voortgangsrapportages in om het hele bestuur goed op de hoogte te houden. Hiervoor kun je het format voor de voortgangsrapportage invullen. In de voortgangsrapportages kun je ook knelpunten voorleggen, die dan in de bestuursvergadering worden besproken.

Twee weken voor de bestuursvergadering (zie de agenda op deze website) moet een subsidieaanvraag bij SAOP binnen zijn. In de eerstvolgende bestuursvergadering bespreekt het bestuur de subsidieaanvraag en neemt het daarover een besluit. Er kunnen drie dingen gebeuren:

– Het bestuur heeft nog aanvullende informatie nodig voor een definitief besluit.
– De aanvraag wordt toegekend.
– De aanvraag wordt afgekeurd.
Wanneer de aanvraag wordt toegekend, legt SAOP de contactpersoon van het project kort daarop een conceptovereenkomst voor waarin de rechten en plichten van SAOP en de subsidieontvanger worden vastgelegd. Daarbij moet je denken aan de looptijd, de toegekende subsidie en de verantwoordingsplichten. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen volgt een toekenningsbrief, waarna een voorschot van 50% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt.

– Werk het idee voor je project uit en voorzie het van een begroting.
– Als je een conceptplan hebt, kun je dit altijd bespreken met het secretariaat van SAOP. Neem daarvoor contact op met saop@caop.nl.
– Gebruik het format aanvraag subsidie om je projectplan op te stellen. Dan weet je zeker dat alle informatie is opgenomen die nodig is om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten.
– Dien de aanvraag voor de subsidie in. Dat moet gebeuren door het bevoegd gezag van je organisatie. Voor de politie is dit de directeur Politiedienstencentrum (PDC); voor de vakorganisaties het dagelijkse bestuur van de organisatie.
– SAOP heeft met de politie een vaste route voor een subsidieaanvraag afgesproken. Je kunt aanvragen indienen bij de centrale contactpersoon voor SAOP binnen de politie, via het e-mailadres: subsidies.fin@politie.nl.

Tien tips voor je subsidieaanvraag voor een arbeidsmarktproject

Op zoek naar tips om een kansrijke aanvraag in te dienen? Lees het artikel: Tien tips voor je subsidieaanvraag voor een arbeidsmarktproject

Formats formulieren bij subsidie

Download hier de formats (voorbeeldformulieren) die je nodig hebt bij de aanvraag van subsidie voor een arbeidsmarktproject en wanneer je deze subsidie hebt ontvangen.

Format subsidieaanvraag arbeidsmarktprojecten SAOP 2023

Document bekijken

Format controleverklaring accountant (bij een subsidie van meer dan € 50.000)

Document bekijken

Format eindverantwoording arbeidsmarktprojecten 2023 (na afronding project)

Document bekijken

Richtlijnen voor de accountant (bij een subsidie van meer dan € 50.000)

Document bekijken

Format voortgangsrapportage arbeidsmarktprojecten 2023

Document bekijken